Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je

FAI – LEDER
Mgr. František Pjaták
Farbiarska 27
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 34915079
DIČ: 1027109710

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: info@fai.sk
telefón: 052/ 432 48 75
mobil: 0905 475 120

Bankové spojenie predavajúceho

Slsp
ČÍSLO ÚČTU: 0900/0103849285
IBAN: SK8009 0000 0000 01038 49285

Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.fai.sk.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a objednávateľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a objednávateľa, najmä využitím internetocého obchodu, elektronickej pošty, telefónu. Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

Objednávanie tovaru

5. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky objednávateľom v nákupnom portáli predávajúceho. Objednávateľ (kupujúci) má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

6. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.
Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa.

7. Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky

8. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

9. Objednávateľ (kupujúci) má možnosť uhradiť za objednaný tovar:

V HOTOVOSTI – pri osobnom prevzatí tovaru v kamennej predajni v Starej Ľubovni alebo na predajných trhoch

PLATOBNOU KARTOU – pri osobnom prevzatí tovaru v kamennej predajni v Starej Ľubovni alebo na predajných trhoch

DOBIERKOU DO SR – 0 € – peniaze preberá kuriér alebo poštový doručovateľ

PLATBA KARTOU ONLINE – platba platobnou kartou online (VISA, MasterCard, Maestro)

PLATBA PREVODOM / VKLADOM – na účet predávajúceho

10. V prípade, ak si objednávateľ (kupujúci) zvolil spôsob platby prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

11. Objednávky odosielané do zahraničia: takéto objednávky sú realizované výlučne po úhrade vopred na bankový účet predávajúceho (v eurách).

12. Pri preberaní tovaru platí objednávateľ (kupujúci) cenu za tovar + poštovné a balné a prípadne cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

13. Spôsob doručenia je objednávateľ (kupujúci) oprávnený zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Objednávateľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy:

OSOBNÝ ODBER
V prípade osobného odberu sa zákazník zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu v lehote 5-tich dní na odbernom mieste, ktoré si zvolil v objednávke – v kamennej predajni v Starej Ľubovni alebo na predajných trhoch.
KURIÉR
SLOVENSKÁ POŠTA
V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

14. Tovar ponúkaný na internetovom portáli www.fai.sk pochádza zo skladov predajní fai.sk a môže byť vyskúšaný.

Dodacie lehoty

15. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru do 5 pracovných dní, najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať produkt objednávateľovi (kupujúcemu) najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

16. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má objednávateľ (kupujúci) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

17. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 16. a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom (kupujúcim), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

18. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 16. alebo bodu 17., predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa (kupujúceho) vo chvíli, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba, výnimkou prepravcu, prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na objednávateľa (kupujúceho) odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poverí prepravou osobne kupujúci, v prípade ak možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

Výmena, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

20. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

21. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

22. Objednávateľ (kupujúci) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa

b) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho

23. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

a) objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

d) tovar nebol skladom

24. Kupujúci má právo požadovať výmenu dodaného tovar za inej veľkosti, v prípade ak ho má Predávajúci k dispozícii. Toto právo má však Kupujúci len za podmienky, že nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je oprávnený toto právo uplatniť bezplatne najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to tak, že oznámi Predávajúcemu, že hodlá vymeniť dodaný tovar za tovar inej veľkosti, pričom uvedenie požadovanú veľkosť a zašle späť dodaný tovar Predávajúcemu na svoje náklady (Kupujúci je povinný znášať len priame náklady vrátenia tovaru). Za účelom uplatnenia tohto práva je oprávnený využiť formulár na odstúpenie od zmluvy/ výmenu tovaru.

25. Kupujúci má právo aj na opätovnú výmenu tovaru z dôvodu zmeny veľkosti, toto právo je Kupujúci oprávnený využiť najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia už raz vymeneného tovaru a to len za podmienky, že Kupujúci nezaobchádzal s tovarom, nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak budete Kupujúci žiadať opätovnú výmenu tovaru, bude Kupujúci povinný v tomto prípade znášať všetky náklady s tým spojené, teda tak priame náklady vrátenia tovaru, ktorý hodlá vymeniť ako aj náklady opätovného zaslania tovaru požadovanej veľkosti. V prípade opätovnej výmeny tovaru bude tovar zaslaný Kupujúcemu ako prijímateľovi zásielky na jeho náklady.

26. V prípade ak predávajúci nebude mať požadovanú veľkosť tovaru k dispozícii, o čom sa zaväzuje Predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať bude. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína kupujúcemu v tomto prípade plynúť odo dňa keď predávajúci oznámil kupujúcemu, že požadovanú veľkosť tovaru nemá k dispozícii. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade ak kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy je povinný zároveň predávajúcemu oznámiť číslo účtu na, ktoré žiada spätne poukázať kúpnu cenu tovaru.

27. Orgánom dohľadu nad poskytovaním predajom tovaru/ poskytovaním služieb predávajúcim a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

28. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými inými relevantnými právnymi predpismi.

29. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

30. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

31. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný zásah do tovaru.

32. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

a) osobne v prevádzke predávajúceho v Starej Ľubovni, predložením tovaru a dokladu o kúpe tovaru.

b) odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä o kúpe) na reklamačné oddelenie FAI – LEDER, Farbiarska 27, 064 01 Stará Ľubovňa.

33. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o
kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave.

34. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá objednávateľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

35. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
36. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým so spôsobov uvedených v bode 35. a vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 30 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

37. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať skladné 1 € s DPH denne za neprevzatý tovar po uplynutí 30 – dňovej lehoty, v prípade ak o tom, že je tovar pripravený na prevzatie spotrebiteľom výslovne spotrebiteľa informoval.

38. Kupujúci môže podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla FAI – LEDER, Farbiarska 27, 064 01 Stará Ľubovňa.

39. Alternatívne riešenie sporov
V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

40. Účel spracúvania osobných údajov:

– uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom osobných údajov a kupujúcim ako dotknutou osobou
– evidencia kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov
– spracovanie účtovných dokladov pre daňové účely
– zistenie spokojnosti s nákupom po dobu 10 dní od vykonania objednávky
– zabezpečenie prepravných služieb (doručovanie) kúpeného tovaru

Rozsah osobných údajov:

– titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie tovaru, telefónne číslo, e-mail

Tretie strany – osobné údaje sa neposkytujú

Okruh príjemcov – zmluvné strany (predávajúci a kupujúci)

Forma zverejnenia – osobné údaje sa nezverejňujú

41. Poučenie o právach dotknutej osoby:

a) Prevádzkovateľ je oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov uvedených vyššie v tejto informácii.ň

b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov a to aj bez súhlasu dotknutej osoby; právnym základom spracúvania je § 10 ods. 3 pís. b) zákona 122/2013 Z.z.

c) Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.

d) Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.

e) Dotknutá osoba má právo v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu predávajúceho FAI – LEDER, Farbiarska 27, 064 01 Stará Ľubovňa; b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa §116 Občianskeho zákonníka.

Záverečné ustanovenia

42. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

43. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

44. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

X